YAZILI BASIN :

basinda1   basinda2   basinda3   basinda4   basinda5   basinda6   basinda7  basinda8

GÖRSEL BASIN : 

aks tv 2014   nisan 2016 trt haber   samsunhabe   samsunhaber2017   99kilo

İNTERNET :